Warunki najmu

 

Warunki najmu samochodów:

1. Najemcami mogą być osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne.

2. Wymagania odnośnie kierowców pojazdów:
- ukończone 21 lat i prawo jazdy od co najmniej roku, z wyjątkiem klas E oraz P gdzie wymagane są ukończone 23 lata oraz prawo jazdy od minimum 2 lat
- posiadanie i przedstawienie ważnego na terenie Polski prawa jazdy uprawniającego do poruszania się wynajmowanym samochodem oraz dokumentu tożsamości (w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - paszportu)

3. Przedstawienie przez Najemcę:
a) w przypadku osób fizycznych: dokumentu tożsamości, osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego także karty kredytowej ważnej minimum miesiąc od daty zakończenia najmu
b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dokumentu tożsamości oraz wpisu do CEIDG
c) w przypadku osób prawnych: aktualny wpis do KRS oraz przez reprezentanta dokumentów jak w punkcie a)

4. Potwierdzenie przez Wynajmującego zlecenia najmu dokonanego przez Najemcę.

5. Zawarcie przez Najemcę oraz Wynajmującego umowy najmu w formie pisemnej, zaakceptowanie przez Najemcę regulaminu wypożyczalni oraz podpisanie protokołu przekazania pojazdu.

6. Uiszczenie przez Najemcę kaucji oraz zapłaty za wynajem pojazdu, w formie akceptowanej przez wynajmującego.